Aktuality

Stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej - 19.10.2019

 

 

Zápisnica z 57.stretnutia SSG – Trenč Teplá, 19.10.2019

Stretnutia sa zúčastnilo 33 členov SSG a 7 hostí.

Stretnutie SSG:

Berie na vedomie:

- Správu predsedu SSG Mgr. Jána Vallu o činnosti SSG za obdobie od 10.10.2015 do 18.10.2019

- Správu o hospodárení SSG za obdobie od 1.1.2016 do 31.8.2019 prednesenú Ing. Ľubou Tarabovou, hospodárkou SSG

- Volebné lístky zaslané poštou (6 lístkov)

- Správu volebnej komisie o voľbe zloženia nového vedenia SSG, ktorí získali nadpolovič-ný počet hlasov:

            - predseda: Ján Vallo – 39 hlasov

            - podpredseda: Veronika Chorvatovičová – 39 hlasov

            - tajomník: Katarína Vydrová – 39 hlasov

            - hospodár: Ľuba Tarabová – 39 hlasov

            - revízor: Stanislav Zahornacká – 39 hlasov

Schvaľuje:

- Návrh na zloženie volebnej komisie v zložení: Ernest Bredschneider a Ivana Lysičanová

- Návrh na udelenie čestného členstva SSG:

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, protektor SSG

- Zrušenie členstva členovi, ktorí už viac ako 4 roky nedal vôbec o sebe vedieť a ktorí neodpovedal ani na tohoročné dve výzvy predsedu SSG: Mariánovi Šteffekovi z Bratislavy (111)

Doporučuje:

- Aby sa ďalšie stretnutie SSG konalo 24.apríla 2020 vo Vysokých Tatrách (CHD je však už obsadený a tak zatiaľ sa hľadá náhrada)

- Zaslať všetkým členom SSG nový adresár

Vyslovuje poďakovanie:

- predsedovi SSG ako organizátorovi stretnutia

Iné:

- V diskusii vystúpili: O.Gáťa o grafickej úrovni bulletinu a tiež predstavil knihu o Žofii Bosniakovej z MS, J.Kútny odporučil tlačiť titulnú stranu bulletinu na kriedovom papieri, J.Mička informoval o uvedení známky „Košickí mučeníci“ v Trnave, J.Vallo – informoval o Svetovom kongrese Weltbund St.Gabriel v Admonte, o tlači bulletinu, o členských preukazoch SSG, o členstve v SSG, o propagácii SSG, o ankete „najkrajšia známka Európy s kresťanskou tematikou,...

zapísal: Otto Gáťa

 

Správa o činnosti SSG za obdobie 10.10.2015 –18.10.2019

V tomto funkčnom období vedenie SSG pracovalo v zložení:

-         predseda: Ján Vallo, Trenčianska Teplá

-         podpredseda: Hubert Dobál, Košice

-         tajomník: Katarína Vydrová, Ivanka pri Nitre

-         hospodár: Ľuba Tarabová, Považská Bystrica

-         kronikár: Jozefína Iglárová, Hlohovec

-         revízor: Ladislav Vačko, Považská Bystrica, (Stanislav Zahorňacký, Malé Lednice)

-       Uskutočnilo sa 8 stretnutí SSG (Nitra, Bytča, Trenčianska Teplá, Starý Smokovec, Močenok, Topoľčany, Hlohovec a Prešov). Každý rok sú dve stretnutia SSG.

-       V tomto období sa vydalo 19 čísel informačného bulletinu Sv. Gabriel o celkovom počte 468 strán (+44 strán príloh). Informačný bulletin je štvrťročníkom (v rokoch 2016 a 2017 bolo až 5 čísel) s minimálnym rozsahom 24 strán. V roku 2016 sme si príležitostnou poštovou pečiatkou pripomenuli XXV. ročník bulletinu.

K publikačnej činnosti patrí i vydanie „SSG – filatelistická kronika 1992-2017“ k 25.výročiu vzniku SSG (184 strán).

-       Členská základňa ostala na 107 členov. Prihlásilo sa 11 členov a jeden obnovil členstvo; zomrelo 8 a odišli 4. Máme 96 členov zo SR, 7 z ČR, dvaja z Poľska a po jednom z Rakúska a z Nemecka. Vekový priemer členov SSG je 63,67 rokov (do 25 rokov: 7 členov, 26-50: 10, 51-75: 66 a nad 75 rokov: 24 členov).

-       Koncom apríla 2017 sa v Dolnom Smokovci uskutočnilo slávnostné trojdňové stretnutie z príležitosti 25.výročia vzniku SSG, na ktorom sa zúčastnil i zástupca maďarských gabrielistov. Z príležitosti stretnutia bola uskutočnená i filatelistická výstava RELIGFILA v Poprade (28.4.-7.5.) a následne i v Spišskej Novej Vsi (17.5.-6.6.) a vydaná už aj spomínaná „Filatelistická kronika“. Tiež Slovenskou poštou bol vydaný celinový lístok s prítlačou a tri príležitostné poštové pečiatky (k stretnutiu i k výstavám). SSG dal zhotoviť pamätnú prítlač na PT Madona z Ľubice (200 kusov s podpisom rytca známky F.Horniaka)

-       Exponáty našich členov boli vystavované i na viacerých výstavách súťažných i nesúťažných v SR a tiež v zahraničí. Potešujúce je, že opäť stúpla kvalita exponátov (na súťažných výstavách boli i vyššie hodnotené). Vznikli i viaceré nové exponáty (M.Šajgalík).

-       Naši členovia usporiadali či iniciovali i viaceré nesúťažné výstavky (Nitra a okolie – Močenok, Bardejov,...) pri ktorých i prostredníctvom prednášok a besied propagovali kresťanskú filateliu.

-       Z iniciatívy SSG Slovenská pošta vydala niektoré poštové známky SR (100 rokov zjavení Panny Márie vo Fatime, 200.výročie narodenia A.Radlinského, 1.150.výročie uznania slovanského liturgického jazyka, 200.výročie Prešovskej gréckokatolíckej eparchie /ikona Krásnobrodskej Bohorodičky/, 200.výročie piesne Tichá Noc /Vianoce 2018/, 400.výročie smrti sv. Košických mučeníkov) a tiež príležitostné poštové lístky (25.výročie vzniku SSG, bl. Titus Zeman).

-       Z aktivity našich členov boli realizované i mnohé súkromné prítlače s kresťanskou tematikou (Močenok, Trenčín).

-       Tiež z aktivity našich členov sa používali mnohé príležitostné pečiatky k rôznym kresťanským výročiam a udalostiam.

-       Podieľali sme sa na organizácii inaugurácií známok Matej Hrebenda, 100 rokov zjavení Panny Márie vo Fatime, 200.výročie narodenia A.Radlinského, 400.výročie smrti sv. Košických mučeníkov. Naši členovia sa aktívne zúčastňujú i na ďalších inauguráciách známok.

-       Zaregistrovali sme sa ako poberatelia 2% z dane z príjmu (2015 /1.108€/, 2016 /921€/, 2017 /905€/ a 2018 /527€/).

-       Snažíme sa stále aktualizovať našu webovú stránku.

-       Mnohí naši členovia sú členmi ZSF, kde sa aktívne podieľajú na práci a tiež propagujú kresťanstvo pomocou poštovej známky (predseda SSG sa ako hosť zúčastnil 1. a 2. snemu ZSF – ako delegáti boli i viacerí členovia SSG). Pravidelne sa zúčastňujú naši členovia na Dňoch filatelie Slovenska i Dni poštovej známky a filatelie. Niektorí naši členovia boli či sú i vo funkciách ZSF (D.Birčák, M.Šajgalík) a KF.

-       Viacerí naši členovia sú i členmi SFA. Z príležitosti 25.výročia SSG predseda SSG dostal cenu SFA.

-       Veľmi významnou zložkou v činnosti SSG sú i zahraničné aktivity:

-       5 členovia SSG sa zúčastnili na XVI. Svetovom kongrese Weltbund St. Gabriel v Admonte Rakúsko (jún 2019), kde bol predseda SSG zvolený za viceprezidenta Weltbund St. Gabriel.

-       Účasť našich členov na stretnutiach zahraničných spoločenstiev Sv. Gabriel – Rakúsko, Poľsko.

-       Živý kontakt so zahraničnými spoločenstvami udržujeme i prostredníctvom výmeny časopisov. My posielame náš bulletin (elektronicky) a dostávame časopisy z Poľska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie a elektronicky z Talianska, Švajčiarska, Maďarska, Belgicka, Holandska.

-       Nezanedbateľné sú písomné kontakty ale i osobné stretnutia jednotlivých našich členov s členmi zahraničných spoločenstiev.

-       Záverom budem konštatovať to, čo som povedal v správe pred štyrmi rokmi, že mnohé veci by sa dali ešte vylepšiť, no treba si uvedomiť, že aj v SSG „starneme“ (ja už tiež som dôchodca). Podobne, ako v iných zberateľských odboroch medzi mládežou nie je moc veľký záujem a žiaľ často ho nemá ani kto podchytiť, lebo tí, ktorí pracujú sú väčšinou vyťažení od rána do večera a i medzi dôchodcami je ešte veľa pracujúcich a možno viac takých, čo už sú jednoducho „zodraní“ a niektorí už i sami odkázaní na pomoc druhých. Chcel by som poďakovať všetkým členom SSG, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali v tomto funkčnom období na všetkých spomínaných aktivitách (od funkcionárov, cez pisateľov, organizátorov, sponzorov,... až nie na poslednom mieste po tých, ktorí to sprevádzali modlitbou). Celkovo by som zhodnotil toto funkčné obdobie kladne a dúfam, že i v ďalších rokoch bude vidieť našu činnosť vo filatelii i v evanjelizácii. V nasledujúcom období máme pred sebou oslavy 30.výročia vzniku SSG. Pre členov SSG by to mala byť príležitosť na posilnenie spoločenstva a popozerať sa možno aj po omladine. Bolo by treba zorganizovať opäť súťažnú výstavu (možno ako sprievodná akcia osláv) – treba sa zamerať na vznik nových exponátov a tiež na stále zlepšovanie ich kvality. Čo najviac ponúknuť exponáty na propagačné výstavky (v spolupráci s farnosťami či obcami robiť malé výstavky z príležitosti napr. nejakých výročí). Možno, že by bolo treba i pouvažovať o možnosti väčšej ponuky filatelistického materiálu (kolovanie či ponuka cez internet?). Tých možností a výziev je iste dosť... a ak každý podľa možnosti dáme ešte niečo „zo seba“, tak by sme sa nemali báť o budúcnosť SSG.

Novému vedeniu prajem veľa elánu, sily a hlavne Božie požehnanie.

                                                                                                          Ján Vallo, predseda SSG