Z histórie

Sv.Gabriel – Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku.

Keď chcem predstaviť naše Spoločenstvo Sv.Gabriela (ďalej len SSG), tak musím trochu najprv načrieť do histórie.
Po páde totalitného režimu v roku 1989  sa toho mnoho zmenilo v našej spoločnosti. Zmeny nastali i v oblasti filatelie. Do tej doby  tematiku kresťanstva vo filatelii nebolo možné verejne propagovať. Ak sa i na filatelistických  výstavách objavili známky s touto tematikou, tak skrývali sa  pod názvami "umenie", "história", "kultúrne pamiatky" a pod. Tak isto to vyzeralo aj v emisnej tvorbe našich známok. Isteže, už i za totalitného režimu si filatelisti, ktorí mali záujem o kresťanský motív, zbierali známky  a ďalší filatelistický materiál s touto tematikou a tiež vytvárali i svoje zbierky, no tieto ostávali ležať často len v šuplíkoch jednotlivých zberateľov. "Nežná  revolúcia" teda i tu priniesla zmeny. A môžeme povedať, že hneď po zmene režimu sa začalo intenzívne i vo filatelistických kruhoch pracovať na tom, aby kresťanské motívy vo filatelii dostali "zelenú".
Nakoľko už i počas totality som mal pomerne silné písomné kontakty na "gabrielistov", hlavne v Nemecku a tiež som mal už i skúsenosti s vedením krúžku mladých filatelistov a tým iste i určité filatelistické vedomosti, tak po zmene režimu som sa podujal na organizovanie kresťanskej filatelie vo vtedajšom Československu. V tomto mi veľmi pomohli priatelia z vrcholovej filatelie na Slovensku, ako ThMgr. Andrej Kvas, Dr. Severín Zrubec či Dr. Otto Gáťa, ktorí majú veľkú zásluhu, že i u nás vzniklo Spoločenstvo kresťanskej filatelie "Sv.Gabriel". Pomohli nielen povzbudením, ale i cennými odbornými radami a napokon i sami sa stali zakladajúcimi členmi nášho Spoločenstva. Teda po mnohých konzultáciách, organizačných otázkach, propagačnej činnosti, písomných i osobných kontaktoch sa začiatkom roku 1992 črtalo 40 - 50  záujemcov o členstvo a prácu v kresťanskej filatelii. Preto som sa rozhodol pozvať  ich na faru do  Konskej pri Rajci, aby sme tu spoločne  prerokovali mnohé otázky, ktoré sa v príprave vyskytli.      Stretnutie sa uskutočnilo 16.mája 1992 a pokladá sa ako zakladajúce stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel na Slovensku.           
Od tej doby teda vlastne fungujeme. Je to pomaly dvadsať rokov. Iste dvadsať rokov nie je veľa, no v činnosti nášho SSG sa toho udialo ozaj dosť.

  • Kresťanská filatelia sa dostala do povedomia našej spoločnosti. Sme jedným aktívne fungujúcim spoločenstvom vo Zväze slovenských filatelistov.
  • Členská základňa sa nám ustálila a v súčasnosti máme cca 110 členov (rozdelením republiky máme členov i v Českej republike a tiež máme členov i z Poľska a z Rakúska).
  • Aktívne sa naši členovia podieľajú na vystavovateľskej činnosti (doma i v zahraničí), publikačnej činnosti v kresťanských i filatelistických časopisoch.
  • Spája nás bulletin "Sv.Gabriel", ktorý vychádza už pravidelne raz za štvrťrok.
  • Pravidelne dvakrát do roka sa stretávame na rôznych miestach Slovenska. Na stretnutiach sa zúčastňuje v priemere 30-40 členov. Okrem pracovného programu tu majú naši členovia možnosť nadviazať nové kontakty i povymieňať si filatelistický materiál.
  • Pri príležitosti XIII.Svetového kongresu Weltbund St.Gabriel sme usporiadali v Nitre súťažnú medzinárodnú výstavu známok s kresťanskou tematikou (3. a 2.stupňa) pod názvom "RELIGFILA". Tiež pod týmto názvom sme usporiadali už štyri nesúťažné výstavky s kresťanskou tematikou (dve v Nitre, jednu v Močenku a jednu v Košiciach). Tiež naši členovia usporiadali po celom Slovensku mnohé „mini-výstavky“ v kostoloch, pastoračných centrách,... a i takto propagujú filateliu zvlášť na vidieku.
  • Sme známi v pečiatkovej tvorbe objednaním i návrhmi mnohých príležitostných  poštových pečiatok. Darí sa nám presadiť i v známkovej tvorbe SR.
  • Dostali sme sa i do povedomia Svetového spoločenstva St.Gabriel, kde aktívne pracujeme a v júli 2008 sme v Nitre usporiadali XIII.Svetový kongres Weltbund St.Gabriel

Iste by sa dalo ešte pokračovať vo vymenúvaní jednotlivých činností zvlášť tých, ktoré možno ani nik navonok nepozoruje. V našich stanovách máme, že chceme ohlasovať evanjelium pomocou filatelistických materiálov. Evanjelium je Kristovo posolstvo plné lásky, pokoja a nádeje. Sú to hodnoty, ktoré zvlášť potrebuje i dnešný svet. Ak sa nám ich aspoň trochu bude dariť priniesť dnešným ľuďom i pomocou poštovej známky, tak potom iste má činnosť SSG na Slovensku svoje poslanie.

Ján Vallo, predseda SSG