Stanovy

 

S T A N O V Y

 

Spoločenstva  Sv.Gabriel 

Spoločenstvo Sv.Gabriel (ďalej len SSG) je otvoreným dobrovoľným združením zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou. Jeho činnosť je zameraná na ohlasovanie evanjelia, porozumenie medzi kresťanmi a kresťanskými cirkvami prostredníctvom filatelie.

Prvá časť 

Článok 1

Poslanie SSG

Poslaním SSG je najmä:

 1. združovať záujemcov o filateliu s kresťanskou tematikou bez rozdielu štátnej príslušnosti a národnosti
 2. spolupracovať so Zväzom slovenských filatelistov, zahraničnými spoločenstvami Sv.Gabriela a s cirkevnými inštitúciami
 3. spolupracovať so štátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, s vydavateľom slovenských poštových známok, s nezväzovými filatelistickými organizáciami, poštovými úradmi, galériami a múzeami, návrhármi a rytcami poštových známok a neznámkového materiálu v záujme organizovania filatelistických podujatí a propagovania kresťanskej filatelie
 4. poskytovať členom poznatky, informovať ich a zvyšovať odborné znalosti na stretnutiach členov, pri organizovaných podujatiach, na výstavách a pod.
 5. umožňovať členom SSG uverejňovať príspevky, názory, podnety v informačnom bulletine Sv.Gabriel a aj touto tlačou udržiavať spoluprácu so zahraničnými spoločenstvami a redakciami Sv.Gabriel

Druhá časť

Článok 2

Členovia SSG

 1. Členom SSG sa môže stať každý, kto sa zaujíma o filateliu s kresťanskou tematikou. Záujem o členstvo sa vyjadrí písomným podaním prihlášky.
 2. O prijatí za člena rozhodne stretnutie členov SSG. O prijatí za člena je záujemca písomne informovaný. Členom sa záujemca stáva po zaplatení členského príspevku na kalendárny rok, v ktorom sa o prijatí za člena rozhodlo. Prijatie za člena sa uverejní v bulletine Sv.Gabriel.
 3. Členom SSG sa môže stať aj organizácia. Postup prijatia za člena je obdobný ako pod odsekom 2 tohto článku.
 4. Všetci členovia SSG majú rovnaké práva a povinnosti.
 5. SSG môže udeliť čestné členstvo. Návrh na udelenie čestného členstva SSG môže podať člen SSG písomnou alebo ústnou formou s odôvodnením, preukazujúcim u navrhovaného na udelenie čestného členstva svedomitú prácu pre SSG alebo finančnú, materiálnu či morálnu podporu pre SSG. O udelení čestného členstva rozhoduje stretnutie členov SSG.
 6. Čestné členstvo môže byť udelené i organizácii.
 7. Čestní členovia neplatia členské príspevky a nemajú hlasovacie právo

 

Článok 3

Práva a povinnosti členov SSG

Člen SSG má právo:

 1. voliť a byť volený do všetkých orgánov SSG
 2. navrhovať kandidátov a vyjadrovať sa k navrhnutým kandidátom
 3. vyjadrovať svoje názory na činnosť SSG
 4. byť pravidelne informovaný o činnosti SSG, jeho plánoch, hospodárení a o ekonomickej situácii SSG
 5. obdržať všetky informačné materiály, ktoré SSG vydá
 6. bezplatne inzerovať v informačnom bulletine
 7. vystavovať na výstavkách a výstavách poriadaných SSG a po splnení kvalifikačných podmienok i v zahraničí
 8. zúčastňovať sa všetkých podujatí organizovaných SSG

Člen SSG je povinný:

 1. dodržať stanovy SSG
 2. podľa svojich možností aktívne sa podieľať na činnosti SSG
 3. podporovať a chrániť záujmy SSG
 4. platiť včas členský príspevok
 5. tajomníkovi SSG oznámiť zmeny súvisiace s jeho členstvom v SSG

Článok 4

Zánik členstva

 1. Členstvo v SSG zanikne vystúpením člena zo SSG, zrušením členstva alebo úmrtím člena.
 2. Člen, ktorý sa rozhodol zo SSG vystúpiť, oznámi svoje rozhodnutie ústne alebo písomne predsedovi alebo tajomníkovi SSG. Pri vystúpení z členstva v SSG nie je nárok na vrátenie ani pomernej čiastky členského príspevku.
 3. K zrušeniu členstva pristúpi SSG len výnimočne, po dôkladnom preukázaní, že člen hrubým spôsobom a uvedomene porušil stanovy SSG. O zrušení členstva rozhoduje stretnutie členov SSG. Členstvo v SSG je členovi zrušené, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Rozhodnutie písomne oznámi tajomník SSG členovi. V rozhodnutí sa stručne uvedie podstatný dôvod zrušenia členstva. Proti rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 30 dní od doručenia k valnému zhromaždeniu SSG. Do rozhodnutia valného zhromaždenia SSG ostáva dotyčný ešte členom SSG. Rozhodnutie valného zhromaždenia je konečné.

 

Tretia časť

Organizačná štruktúra

Článok 5

Valné zhromaždenie SSG

 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SSG.
 2. Valné zhromaždenie zvoláva vedenie SSG raz za štyri roky. Na žiadosť najmenej jednej tretiny členov SSG, je vedenie SSG povinné zvolať do 90 dní mimoriadne valné zhromaždenie SSG.
 3. Valné zhromaždenie je spôsobilé právoplatne sa uznášať, ak: 
  1. bolo zvolanie oznámené aspoň 14 dní vopred v tlačovom orgáne – bulletine Sv.Gabriel alebo najneskôr 5 dní vopred poštou doručené pozvanie s programom a prípadne s materiálmi.
  2. ak je prítomná minimálne štvrtina členov. V prípade výnimočných okolností môžu prítomní členovia určiť nižšie kvórum (čo sa uvedie v zápise valného zhromaždenia).
 4. Na právoplatné uznesenie valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 5. Valné zhromaždenie riadi predseda SSG alebo ním poverený člen pracovného predsedníctva.
 6. O uzneseniach valného zhromaždenia sa vyhotoví zápis, ktorý sa zverejní v najbližšom čísle tlačového orgánu SSG – bulletine Sv.Gabriel.
 7. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: 
  1. voliť a odvolávať v priamych a tajných voľbách, ak členovia nerozhodnú inak, predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára, prípadne ďalších členov vedenia SSG podľa naliehavosti, ako aj revízora
  2. schvaľovať a meniť stanovy SSG
  3. schvaľovať program činnosti SSG na viacročné obdobie
  4. schvaľovať správu o činnosti SSG a správu revíznej komisie za štvorročné obdobie
  5. schvaľovať a vyhlásiť čestných členov SSG (podľa príslušného predpisu)
  6. rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam stretnutia členov SSG
  7. rozhodovať o zániku SSG a likvidácii jeho majetku.

Článok 6

Stretnutie členov SSG

 

 1. V období medzi valným zhromaždením sa najmenej raz za rok uskutočňuje stretnutie členov SSG. Stretnutie zvoláva predseda SSG.
 2. Stretnutie členov SSG najmä: 
  1. rozhoduje o prijatí člena SSG
  2. prerokúva zásadné otázky a závažné opatrenia v činnosti SSG v danom kalendárnom roku
  3. schvaľuje operatívne plnenie úloh medzi zasadnutiami valných zhromaždení
  4. schvaľuje výšku členského príspevku alebo jeho zmenu
  5. prerokúva a schvaľuje spoluprácu pri poriadaní spoločných podujatí s inými združeniami alebo organizačnými výbormi podujatí
  6. zo zasadnutia vyhotovuje zápisnicu s prijatými uzneseniami, ktoré sa uverejnia v najbližšom čísle tlačového orgánu SSG – bulletine Sv.Gabriel
  7. rozhoduje o zrušení členstva v SSG
  8. volí na uprázdnené funkčné miesto vedenia SSG okrem predsedu SSG navrhnutého kandidáta po jeho súhlase s výkonom funkcie
  9. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam vedenia SSG.

Článok 7

Vedenie SSG

 1. V období medzi zasadnutiami valných zhromaždení a stretnutiami členov SSG zabezpečuje činnosť vedenie SSG, ktoré je výkonným orgánom SSG. Zvoláva ho predseda SSG. Funkcie vo vedení SSG sú čestné a bezplatné.
 2. Vedenie SSG sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára, prípadne ďalších členov, zvolených podľa naliehavosti. Funkčné obdobie členov vedenia SSG je štvorročné.
 3. Vedenie SSG najmä: 
  1. dozerá na dodržiavanie stanov SSG
  2. zabezpečuje informovanosť členov SSG prostredníctvom vlastného tlačového orgánu – bulletinu Sv.Gabriel, ktorý vydáva redakčná rada najmenej dva razy v kalendárnom roku
  3. zabezpečuje spoluprácu so Zväzom slovenských filatelistov a zahraničnými spoločenstvami Sv.Gabriel
  4. spracúva a predkladá vedeniu členov SSG raz ročne plán činnosti na nasledujúci rok, správu o činnosti za daný rok, v roku konania valného zhromaždenia plán činnosti na dlhšie obdobie, najmenej štvorročné, a správu o činnosti SSG za celé funkčné obdobie
  5. zabezpečuje spoluprácu s inými orgánmi, inštitúciami, združeniami a jednotlivcami pri organizovaní filatelistických podujatí ako výstaviek, výstav, seminárov, prednášok a pod.
  6. vyvíja snahu o propagovanie kresťanskej filatelie formou tvorby jednorámových exponátov alebo exponátov otvorenej triedy, ich vystavovanie a tvorbu exponátov súťažných výstavných tried. K tomuto účelu môže vytvoriť funkcie poradcov alebo konzultantov.

Článok 8

Funkcionári SSG

 

 1. Predseda SSG je predstaviteľom SSG, ktorý reprezentuje SSG navonok a vystupuje v jeho mene. Je štatutárnym orgánom SSG. Do pôsobnosti predsedu SSG patrí najmä: 
  1. riadiť a koordinovať celkovú činnosť SSG, dbať na dodržiavanie stanov SSG
  2. zabezpečovať plnenie uznesení, podpisovať všetky písomnosti valného zhromaždenia SSG, stretnutia SSG a vedenia SSG
  3. zodpovedať za celkovú činnosť SSG pri napĺňaní jeho poslania
  4. zvolávať a riadiť zasadnutia alebo poveriť ich riadením niektorého člena SSG
  5. dbať na efektívne používanie finančných prostriedkov SSG
  6. je predsedom redakčnej rady tlačového orgánu SSG – bulletinu Sv.Gabriel alebo za predsedu môže menovať niektorého člena SSG. Menuje členov redakčnej rady.
 2. Podpredseda SSG zastupuje predsedu SSG počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností.
 3. Tajomník SSG organizuje prípravu valného zhromaždenia SSG, stretnutia členov SSG a vedenia SSG. Spolu s predsedom SSG a celým vedením SSG dbá na dodržiavanie stanov SSG a všeobecne záväzných právnych predpisov. Spolu s predsedom a podpredsedom SSG pripravuje správy pre zasadania. Vedie evidenciu členov SSG, vybavuje korešpondenciu a plní ďalšie úlohy z poverenia predsedu a podpredsedu SSG.
 4. Hospodár SSG zodpovedá za účtovníctvo SSG. Vedie pokladničný denník, eviduje a archivuje účtovné doklady, zabezpečuje styk s peňažným ústavom, vypláca schválené peňažné sumy, plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu SSG.

Článok 9

Revízor SSG

 1. Valné zhromaždenie volí revízora na štyri roky. Revízor má právo zúčastňovať sa zasadnutí vedenia SSG s hlasom poradným.
 2. Revízor vykoná najmenej raz v roku kontrolu finančnej a hospodárskej činnosti SSG a o výsledkoch svojej činnosti podá najmenej raz v roku správu na stretnutí členov SSG a správu o hospodárení SSG na valnom zhromaždení za obdobie štyroch rokov.
 3. Vo svojej činnosti sa revízor riadi stanovami SSG a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

Článok 10

Sídlo SSG

 

1.    Sídlom SSG je mesto Nitra (Hradné nám.7, 950 50 Nitra).

 

Štvrtá časť

Článok 11

Zásady hospodárenia a majetok SSG

 

 1. SSG vedie vlastné účtovníctvo.
 2. Príjmy SSG tvoria najmä:
  1. členské príspevky
  2. dotácie Zväzu slovenských filatelistov na propagáciu filatelie prostredníctvom podujatí organizovaných SSG
  3. sponzorské dary
  4. príjmy z vlastnej činnosti
 3. Z finančných prostriedkov sú hradené výdavky SSG, operatívne o nich rozhoduje vedenie SSG, s konečnou platnosťou stretnutie členov SSG.
 4. Dispozičné právo s finančnými prostriedkami majú členovia vedenia SSG.
 5. Majetok SSG tvoria hnuteľné veci a finančné prostriedky SSG.
 6. Za správu majetku a hospodárenie zodpovedajú funkcionári SSG, ktorí sa riadia právnymi predpismi pre túto oblasť.
 7. V prípade zániku SSG sa vykoná likvidácia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Piata časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 12

 

 1. SSG je právnická osoba podľa príslušných právnych predpisov. Vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Vo svojom mene uzaviera zmluvy, dohody a pod. Je neziskovej povahy.
 2. SSG je členom Svetového spoločenstva Sv.Gabriel (WELTBUND ST.GABRIEL).
 3. Vzťah medzi SSG a Zväzom slovenských filatelistov ja založený na spolupráci, vzájomnej pomoci a propagácii spoločného záujmu – filatelie v prospech oboch strán. V záujme prehĺbenia spolupráce sa medzi SSG a ZSF uzaviera zmluva na dohodnuté ročné alebo viacročné obdobie. Podobný vzťah a podobné zmluvy môže SSG mať a uzavrieť s ďalšími orgánmi, inštitúciami alebo združeniami.

Článok 13

 1. Voľby funkcionárov sa uskutočňujú tajným hlasovaním, ak členovia SSG nerozhodnú inak. Za zvolených členov do funkcií SSG sa považujú tí, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov.

 

Článok 14

 1. Emblémom SSG je grafická silueta archanjela Garbriela v pokľaku, ktorý drží v pravej ruke zrolovanú listinu a v ľavej znak Slovenskej republiky
 2. Pečiatka SSG obsahuje emblém a skrátený text Spoločenstva: Sv.Gabriel – Spoločenstvo kresťanskej filatelie na Slovensku.

 

Článok 15

 1. O zániku SSG môže rozhodnúť najmenej trojpätinová väčšina členov SSG.
 2. Za funkcionárov SSG nemožno zvoliť členov, ktorí podnikajú v oblasti filatelie.

 

Článok 16

 1. Tieto stanovy boli schválené na 25.stretnutí SSG dňa 8.novembra 2003 v Bytči a týmto dňom nadobudli účinnosť.